Inklukoalícia spája ľudí, presadzuje školské podporné tímy, verí v demokratizáciu, participáciu a subsidiaritu, zdieľa príbehy a kazuistiky príkladov praxe a advokuje systémové a dlhodobé zmeny v inkluzívnom vzdelávaní. Od roku 2017 presadzujeme spoločensky významné témy a vyvíjame aktivity, ktorých cieľom je vyvíjať snahu o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku.

Aktivity Inklukoalície

» Advokujeme systémové a dlhodobé zmeny vo vzdelávaní v prospech podpory všetkých detí na úrovni národných stratégii a legislatívnych zmien.

» Zdieľame príbehy a kazuistiky príkladov dobrej i nefungujúcej praxe, preferujeme zber dát rodín a škôl v snahe poukázať na aktuálny stav a zmeny.

» Sieťujeme organizácie, odborníkov, rodičov, učiteľov a verejnosť v téme inkluzívneho vzdelávania.

» Presadzujemeškolské podporné tímy v školách – profesijné štandardy, vzdelávanie a metodickú podporu, ako aj podporu pedagogických asistentov, vytvorenie jedného štátneho vzdelávacieho programu pre všetky deti s možnými úpravami podľa potrieb detí, dynamickú diagnostiku, posun k identifikácii potrieb, intervencii, terapii a medzirezortnej spolupráci, úpravu systému financovania viazaného na podporné služby, ranú starostlivosť.

» Veríme v demokratizáciu, participáciu a subsidiaritu smerom čo najbližšie k dieťaťu, ale aj k podpore kľúčových dospelých okolo dieťaťa. 

 

Od vzniku Inklukoalície sme už presadili:

  • Podporu deti v integrácii, aby mohli postupovať najmä podľa individuálnych vzdelávacích programov a nie podľa špecifických požiadaviek vzdelávacích programov daného postihnutia pre špeciálne školy (Dodatok č. 1, 2020),
  • Zvyšovanie počtov pedagogických asistentov v školách, 
  • Vznik a podpora školských podporných tímov na školách (viac ako stomiliónov z EÚ fondov do škôl),
  • Presadenie legislatívnych zmien v prospech inkluzívneho vzdelávania, pripomienkovanie noviel zákonov (138/2019 a 245/2008),
  • Vznik Inklucentra – Centra inkluzívneho vzdelávania s našimi expertmi a agendou inkluzívneho vzdelávania (2019), 
  • Upozorňovanie na nedostatky a watchdogging v téme inkluzívneho vzdelávania v národnom i medzinárodnom rámci.

Menu