Poslaním Inklukoalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len učiteľov), rodiny, odborníkov a organizácie v intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky.

O nás

Vnímame potrebu spolupracovať a presadzovať komplexné riešenia. Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať svoje predpoklady, byť rešpektované, učiť sa v spoločenstve iných detí, dobre sa pripraviť na svoje budúce úlohy a dostať k tomu potrebnú pomoc. 

Zároveň chceme podporovať vzdelávaníe a supervíziu pre učiteľov a spoluprácu školy s rodinou. Zasadzujeme sa za priateľské, tvorivé a poznaniu otvorené školy, v ktorých sa každá bytosť môže cítiť akceptovaná a uvedomiť si svoje perspektívy. 

 

Chceme, aby sa škole vrátila jej úloha byť tepnou komunity spoločnosti.

História Inklukoalície

InkluKoalícia vznikla z diskusie Slovenskej komory učiteľov, InkluCiTy, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, odborníkov z Aucklandu, rodičov, učiteľov, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov a mimovládnych organizácií pod názvom: „Inklúzia po slovensky?14.októbra 2017 v komunitnej obývačke KALAB. Zosieťoval nás tlak, že školstvo nefunguje a kvalita vzdelávania systematicky klesá. 

Zásady Inklukoalície 

» ochrana práv detí v školách a školských zariadeniach, naplnenie ich potreby úcty, prináležitosti a perspektívy,

» ukončenie diferencovania, škatuľkovania a nazerania na dieťa len cez diagnózu či problém a posun k nahliadaniu na dieťa cez jeho zdroje, potrebné príležitosti a možnosti využiť podporné alebo korekčné opatrenia,

» vytváranie odborných tímov v školách a školských zariadeniach a zlepšenie dostupnosti pomoci všetkým deťom,

» používanie terminológie v legislatíve, ktorá bude podporovať inkluzívne smerovanie vzdelávania,

» identifikovanie/znižovanie/odstránenie bariér v školách a školských zariadeniach,

» prispievanie k inklúzii v spoločnosti (debarierizáciu, vytváranie príležitostí, používanie zrozumiteľnej reči v úradnom styku a pod.).

Princípy fungovania

  1. Nezávislosť Inklukoalície ako celku pri zachovaní nezávislosti jej jednotlivých členov, ako aj pri presadzovaní filozofie spoločného vzdelávania detí.
  2. Dobrovoľnosť v spôsobe a rozsahu zapojenia sa jednotlivých členov do aktivít Inklukoalície.
  3. Partnerský a rovnocenný prístup pri presadzovaní jej cieľov, pri aktivitách a činnosti.
  4. Konsenzuálne fungovanie a rozhodovanie.
  5. Osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej u všetkých, ktorí sú súčasťou vzdelávania. 
  6. Princíp subsidiarity a empowermentu pri hľadaní riešení.
Menu