Inklukoalícia je neformálnym neregistrovaným združením organizácií a sympatizantov z radov rodín, učiteľov a odbornej verejnosti. Má voľnú, nehierarchickú štruktúru.

Členovia Inklukoalície:

Platforma rodín detí so ZZ je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou od roku 2014. Misiou združenia je podporovať rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, tlmočiť ich potreby a presadzovať ich práva v spoločnosti. Poskytujú individuálne telefonické a mailové poradenstvo, organizovanie informačných seminárov a vzdelávaní, prevádzkovanie informačného portálu o právach detí so znevýhodnením, sprístupnením vzorov žiadostí a odvolaní potrebných pre rodičov, aplikáciou Sociálna kalkulačka na zistenie, na aké príspevky má dieťa nárok a i. Podporujú aktívne inkluzívne vzdelávanie a sú zakladateľmi Inklukoalície.

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania je advokačnou, vzdelávacou a poradenskou expertnou organizáciou na celonárodnej úrovni v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa podpore kvalitného vzdelávania v školskom prostredí v prospech rozvoja potenciálu všetkých detí, rodín i zamestnancov školy. Poskytuje podporu, konzultáciu a vzdelávanie v akreditovaných programoch a workshopoch najmä pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Nadácia pre deti Slovenska poskytuje granty organizáciám pracujúcim s deťmi, vzdeláva učiteľov a iných pracovníkov s deťmi, realizuje verejnú zbierku Hodina deťom, udeľuje ocenenia Komunita priateľská k deťom a mladým. Podporujú participáciu a názory detí, rešpekt a otvorenú komunikáciu. Už tretí rok realizujú podporu inkluzívneho vzdelávania cez projekt Kto chýba.

Slovenská komora učiteľov (SKU) je občianske združenie, ktoré sa viac ako 10 rokov venuje advokácii, vzdelávaniu a podpore všetkých pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na Slovensku. SKU je stavovská organizácia, ktorá sa zúčastňuje tvorby a pripomienkovania zákonov a strategických dokumentov k vzdelávaniu, vyjadrujú sa neustále k situácii v školstve. Od štrajku učiteľov v roku 2016 sú aj členmi Komisie pri štrukturálnych fondov, najmä ako kontrola efektívneho využívania európskych peňazí pre školy. SKU patrí medzi zakladateľov Inklukoalície a inkluzívne vzdelávanie považujú za rovnomenný pojem demokracie, participácie a otvorených transparentných škôl. 

Nové školstvoobčianske združenie sa od svojho založenia zasadzuje za vytvorenie takého vzdelávacieho systému, ktorý poskytne kvalitné vzdelanie každému dieťaťu. Aby to bolo možné, potrebuje takýto systém zohľadňovať rozmanité potreby, záujmy, nadania i znevýhodnenia detí pri ich spoločnom vzdelávaní. V Novom školstve sa o to dlhodobo snažia koncepčnými, monitorovacími, advokačnými a sieťovacími aktivitami, organizovaním rôznych podujatí pre odbornú aj širokú verejnosť a vťahovaním do diskusie o vzdelávacej politike tých, ktorých sa najviac týka – detí, rodičov a učiteľov. Byť členom Koalície za spoločné vzdelávanie je prirodzeným spojením sa s inými organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa v školstve a vzdelávaní na Slovensku usilujú presadzovať rovnaké ideály i konkrétne opatrenia.

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov je profesijné združenie liečebných pedagógov ich spolupracovníkov a podporovateľov. Podporuje, rozširuje a skvalitňuje odbornosť liečebnopedagogických služieb, kontinuálne vzdelávanie, výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu u nás a vo svete. Zámerom združenia je informovať o aktuálnom dianí v oblasti liečebnej pedagogiky a zároveň sprostredkovávať výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu liečebných pedagógov v praxi. Združenie sa spolupodieľa pri tvorbe legislatívy, iniciuje zlepšenia starostlivosti. Patrí medzi významných odborných šíriteľov inkluzívneho vzdelávania.

Nadácia Pontis prispieva k zmene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Chcú krajinu, kde ľudia na sebe pracujú, vzdelávajú sa, sú aktívni a dokážu si nájsť zamestnanie či rozbehnúť biznis. Od začiatku roka 2018 sa rozhodli systematickejšie venovať aj téme inkluzívneho vzdelávania. Keďže vo viacerých programoch sa s témou inklúzie stretávajú a majú v tejto oblasti viacročné skúsenosti, radi by prispeli k pozitívnej zmene.

EduRoma je vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujú vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažia podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Hlavným cieľom organizácie je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.

Poslaním Nadácie otvorenej spoločnosti je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí. Tieto hodnoty v spoločnosti rozvíjame aj prostredníctvom vlastných projektov, zameraných na posilňovanie tolerancie, spravodlivosti, slobody a vzájomného rešpektu v spoločnosti. Projekty realizujú v spolupráci so slovenskými a zahraničnými donormi a partnermi z mimovládneho sektora, podnikateľského prostredia a verejnej správy. Jeden z pilierov je aj téma podpory inkluzívneho vzdelávania. 

Inclution gUG je aktívna organizácia pôsobiaca v Berlíne v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ktorá sa už niekoľko rokov tejto problematike ako jedna z mála venuje. Bola zapojená do viacerých európskych projektov. Venuje sa advokácii pre inkluzívne vzdelávanie pomocou osvety o Dohovore (CRPD) a inkluzívnych prístupov (Person centred thinking). Taktiež sa zaoberá transferom inkluzívnych praktík do škôl – napríklad adaptácia Manuálu o ľudskoprávnom vzdelávaní pre deti a mládež, vývoj inkluzívnych cvičení pre rôznorodé kolektívy. V neposlednom rade rieši politické vzdelávanie k inklúzii pomocou pohľadu do histórie a spracovanie obsahu umením (dramaticky, výtvarne, literárne). 

InkluCiTy je občianske združenie, ktoré spája deti, rodičov, učiteľov, odborníkov a komunity. Spoločne chcú nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. Hlásia sa k pojmom inkluzívne vzdelávanie, subsidiarita, empowerment, ľudskosť. Venujú sa rodinám detí v nútenom domácom vzdelávaní, počas pandemického zatvorenia škôl iniciovali Facebook skupinu Zavretá škola a vytvorili portál www.zavretaskola.sk, ku ktorému majú v pláne rozbehnúť peer-to-peer laické poradenstvu rodičom aj pedagógom. Robia stretnutia, tvorivé aktivity, odborné workshopy apod. Sú zakladateľmi Inklukoalície.

Nadácia Rafael sa pokúša žiť život zakorenený v hlbokých ľudských a kresťanských hodnotách. Z tohto čerpájú odhodlanie, silu, odvahu a nádej – ktoré sa snažia ponúkať aj iným. Podporujú aktívne inkluzívne vzdelávanie pri podpore rovného prístupu k vzdelávaniu všetkých detí.

 

OZ Inkluziv vzniklo z iniciatívy samotných členov školských podporných tímov, ktorí vnímali potrebu jednotného komunitného priestoru v online priestore. Pre tieto potreby sme iniciovali projekt Portál školskej psychológie, ktorý slúži zároveň ako osvetový a psychoedukačný portál o témach duševného zdravia žiakov na školách s prienikmi do tém integrácie, inkluzívneho vzdelávania, príkladov dobrej praxe, či blogov našich prispievateľov. Sme presvedčení, že vďaka prítomnosti školských podporných tímov sa dokáže harmonizovať klíma na školách, zvýšiť spokojnosť učiteľov, riaditeľov, rodičov a žiakov a plynule vstúpiť do inkluzívneho vzdelávania v prospech každého účastníka.

 

Odborní garanti Inklukoalície:

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., liečebný pedagóg myšlienky Inklukoalície po prvý raz našla v nemeckom odbornom časopise pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy o tejto téme písala, rozprávala na odborných fórach, učila študentov, bola v projektoch. Desať rokov pôsobila v medzinárodnej odbornej spoločnosti (IGhB), a tak mala možnosť učiť sa inkluzívnemu mysleniu spolu s nimi.

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., detský psychológ sa desaťročia venuje výskumnej práci detí s nadaním, ale aj celkovo téme podpory všetkých detí pri spoločnom vzdelávaní vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Zaujíma Vás členstvo v Inklukoalícii?

Podmienky členstva

  1.   Členmi Inklukoalície môžu byť slovenské alebo medzinárodné mimovládne organizácie a jednotlivci.
  2.   V čase vzniku Inklukoalície sa jej členom môžu stať mimovládne organizácie a fyzické osoby, ktoré iniciovali jej vznik a pristúpia k Memorandu o spolupráci.
  3.   Ďalšie organizácie a osoby vyjadrujúce záujem o členstvo v už existujúcej Inklukoalícii sa môžu stať jej členmi po konsenzuálnom vyjadrení všetkých členských organizácií a jednotlivcov a následnom prihlásení sa k Memorandu. Členstvo bude zverejnené na webovom sídle a príslušnému subjektu oznámené aj elektronicky emailom.
  4.   Členstvo v Inklukoalícii je dobrovoľné a časovo neobmedzené.
  5.   Členstvo zanikne vystúpením z Inklukoalície, zánikom členskej organizácie, jej rozpustením a vo výnimočných prípadoch vylúčením organizácie konsenzom všetkých ostatných členov.
  6.   Ostatné organizácie alebo jednotlivci, sa môžu uchádzať o pozíciu spriatelenej organizácie. Spriatelené organizácie majú rovnaké práva a povinnosti ako členovia s výnimkou hlasovania a možnosti vystupovať za Inklukoalíciu.
Menu