Inklukoalícia požaduje dialóg a spoluprácu s ministrom školstva

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Inklukoalícia požaduje dialóg a spoluprácu s ministrom školstva
Mediálne výstupy

V druhej polovici októbra 2020 Inklukoalícia – Koalícia za spoločné vzdelávanie požiadala o pracovné stretnutie s ministrom školstva. Znenie listu:

V Bratislave 19. Októbra 2020

Vážený pán minister,

V mene členských organizácií a členov, členiek Koalície za spoločné vzdelávanie, neformálnej platformy pre podporu inkluzívneho vzdelávania, si Vás dovoľujeme požiadať o pracovné stretnutie s cieľom:

  • predstaviť Vám výsledky práce Inklukoalície, ktorá vznikla na jeseň r. 2017 ako neformálna iniciatíva pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov a neziskových organizácií
  • ponúknuť spoluprácu pri napĺňaní cieľov PVV v oblasti inkluzívneho vzdelávania pri tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania a podporiť tak Vaše úsilie v naplnení deklarovaných cieľov Programového vyhlásenia vlády, programu Plánu  obnovy a Partnerskej dohody.
  • od stretnutia tiež očakávame vzájomné porozumenie „nultého akčného plánu“ a zámerov v pripravovanej novele školského zákona a zákona o PZ a OZ.

Sme veľmi radi, že na ministerstve vzniká samostatná sekcia pre otázky inklúzie. Sme si tiež vedomí, že jednou z najdôležitejších úloh je v súčasnosti dokončenie a schválenie stratégie inkluzívneho vzdelávania, bez ktorej by cesta k stanoveným cieľom bola zložitejšia.

Dobrou správou je, že existuje Pozičný dokument k tvorbe stratégie pre inkluzívne vzdelávanie, ktorý pod vedením riaditeľky VÚDPaP, J. Mottlovej, pripravilo 24 odborníkov a odborníčok vrátane členov Inklukoalície v období november 2019 – jún 2020 participatívnym spôsobom (dokument je prílohou tohto listu).

Pozičný dokument vymedzuje dve prierezové a sedem tematických oblastí, ktorými sa stratégia bude zaoberať, definuje efektívny spôsob participácie na jej tvorbe, dôležitej pre získanie spoločenského konsenzu a načrtáva aj širší medzinárodný kontext záväzkov, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo tak, aby naplnilo najlepší záujem a potreby všetkých detí na Slovensku. Veríme, že naše odborné poznatky, ale aj praktické a reálne skúsenosti našich rodičov, učiteľov a odborníkov z praxe Vám budú prínosom v spoločnej partnerskej spolupráci.

Veľmi radi by sme požiadali o stretnutie aj za účasti vyššie menovaných zodpovedných autorít inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve – p. štátna tajomníčka, p. riaditeľka Janett Motlová a p. riaditeľka Miroslava Hapalová. 

S úctou a pozdravom,

Asociácia liečebných pedagógov
EduRoma
Inklucentrum
InkluCiTy
Inklution
Koalícia pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia otvorenej spoločnosti
To dá rozum
Nadácia Pontis
Nové školstvo
Platforma rodín detí so ZZ
Slovenská komora učiteľov
Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Mgr. Filip Vagač

Menu