Koalícia u ministerky

  1. Domov
  2. Aktivity
  3. Koalícia u ministerky
Aktivity

V pondelok 9.júla 2018 sa stretli zástupcovia Koalície za spoločné vzdelávanie s ministerkou školstva na pracovnom stretnutí k téme vzdelávacích programov pre deti so ZZ, ale aj k téme nedostatku asistentov a odborných zamestnancov a ďalších tém týkajúcich sa inkluzívneho vzdelávania. Koalícia predstavila ministerke svoju činnosť a potrebuje komplexne prepájať všetky subjekty, ktoré participujú na kvalitnom vzdelávaní pre všetky deti bez rozdielu.

Výsledkom stretnutia je dohoda na ďalšej spolupráci s cieľom prispôsobiť vzdelávacie programy tak, aby neboli bariérou pri začleňovaní znevýhodnených detí. Do ďalšieho procesu o podobe týchto programov bude zapojený aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý má, nepochybne, veľa čo povedať v oblasti začleňovania. Taktiež sa otvorila príležitosť participovať na tvorbe národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania.

Viac môžete vidieť aj v príspevku TA3 alebo v hlavných správach od 20:28.

Podrobne o stretnutí a problematike vzdelávacích programov informuje aj článok v SME z 9.8.2018.
Nový školský rok opäť ukázal, že nie sme inkluzívni.

Menu