Otvorený list k stabilizácii pedagogických asistentov a pracovníkov školských podporných tímov

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Otvorený list k stabilizácii pedagogických asistentov a pracovníkov školských podporných tímov
Mediálne výstupy

V Bratislave, 15. augusta 2022

Koalícia za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) spájajúca odborné a profesijné organizácie aktívne podporujúce inkluzívne vzdelávanie adresuje výzvu verejným predstaviteľom a orgánom v snahe zastaviť prepúšťanie pedagogických asistentov a pracovníkov školských podporných tímov (školskí psychológovia, špeciálni, liečební a sociálni pedagógovia) a destabilizáciu ich pôsobenia na školách.

V rámci národných projektov EŠIF pôsobí dnes v školách asi 3500 zamestnancov, ktorí pomáhajú nielen tým najzraniteľnejším deťom a študentom, ale aj všetkým pedagógom, žiakom a rodičom vo veľmi ťažkej postpandemickej a vojnovej situácii. Následky porúch duševného zdravia si vyberajú veľkú daň aj v prostredí škôl, školských zariadení kde v súčasnosti odborný a podporný personál pomáha situáciu zmierňovať a  a zásadným spôsobom udržiavať kvalitu výchovy a vzdelávania.

Podpora týchto pracovníkov a ich navyšovanie je aj prioritou Programového vyhlásenia vlády SR (s. 74). Podľa analýzy ministerstva školstva z roku 2016 by sme potrebovali aspoň trojnásobok takéhoto personálu, nie jeho znižovanie.

V čom vidíme problém a  prečo žiadame o rýchle nefinančné riešenie? Ide nám o stabilizovanie týchto zamestnancov v školách. K 31. 08. 2022 končí väčšine týchto zamestnancov dvojročná pracovná zmluva a väčšine z nich plánujú riaditelia škôl opäť zmluvy predlžovať len na dobu určitú, a to vďaka využívaniu rôznych skratiek v Zákonníku práce., Je to veľmi znepokojujúca informácia nielen z dôvodu dlhodobého nedostatku zamestnancov v školstve, ich nízkeho finančného ohodnotenia, ale aj z dôvodu opakovaného vytvárania neistých pracovných podmienok týchto zamestnancov, pričom v mnohých prípadoch ide o matky samoživiteľky.

Deti so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, ale aj ich rodičia a učitelia v súčasnosti nemajú istotu, či im bude pomáhať tá istá psychologička alebo asistentka aj počas ďalšieho školského roka. To zásadne vplýva na bezpečie a stabilizáciu dotknutých detí a študentov. Nehovoriac o tom, že máme obavu, že môže ísť o porušovanie základných ľudských práv na dôstojnú prácu a primerané podmienky. K tomuto listu pripájame aj aktuálne podporné stanoviská Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce.

Žiadame verejných predstaviteľov: predsedu vlády Eduarda Hegera, ministra školstva Branislava Grӧhlinga, ministra práce, soc. vecí a rodiny Milana Krajniaka, ministra financií Igora Matoviča, ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú, riaditeľku inšpektorátu práce Hedvigu Machayovú, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú, aby sa  zasadili za udržateľné pracovno-právne riešenie a pomohli vytvoriť stabilné miesta pedagogických asistentov a pracovníkov v podporných tímoch na školách so zmluvami na  dobu neurčitú.

Iniciátori otvoreného listu:

Vladimír Crmoman, Slovenská komora učiteľov

Monika Fričová, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Viktor Križo, Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania

Marta Horňáková, Asociácia liečebných pedagógov PRO LP

Peter Dráľ, Nové školstvo

Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska

Vladimír Rafael, EduRoma

Kontakt:               [email protected]

Menu