Otvorený list vláde k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Otvorený list vláde k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien
Mediálne výstupy

My, aktívne občianky a aktívni občania, vyjadrujeme znepokojenie nad pokračujúcim stavom nedostatočného zapájania občianskej spoločnosti do procesov zavádzania potrebných zmien.

Slovenská republika, ako aj celý svet, čelia náročnej pandemickej situácii a chápeme, že súbežne zvládnuť štart a fungovanie novej vlády, ktorá sa prihlásila k vysokým štandardom demokracie, transparentnosti a participácie vo svojom Programovom vyhlásení, nie je jednoduché. Považujeme však za veľmi znepokojujúce, že viaceré predstaviteľky a viacerí predstavitelia politickej moci  rezignovali, resp.  ani nezačali praktizovať kultúru odborného a participatívneho dialógu pri zavádzaní systémových zmien. Práve preto nemôžeme už ďalej iba chápať náročnosť pandemickej situácie, ale musíme pomenovať naše zásadné výhrady. Ako iniciátori a iniciátorky tohto otvoreného listu vnímame niekoľko oblastí porušovania princípov transparentného a participatívneho vládnutia:

Rezignácia na participatívnu tvorbu legislatívy

  • Príklad: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na začiatku roka 2021 do medzirezortného pripomienkovania zaslalo štyri návrhy noviel zákonov s množstvom zmien, ktoré však  pripravilo bez akejkoľvek spolupráce a zapojenia odbornej verejnosti, zástupcov učiteľskej obce, škôl, zriaďovateľov, reprezentácie profesijných a záujmových združení. Nerešpektovanie Legislatívnych pravidiel vlády SR (2020) vyplývajúcich aj priamo z § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov, či z Metodického usmernenie Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti je neakceptovateľné. Výsledkom  tohto postupu ministerstva  boli nekvalitne pripravené, vnútorne rozporuplné a v praxi nerealizovateľné ustanovenia, ktoré viedli k tomu, že legislatívny proces novelizácie školského zákona  bol po zaslaní veľkého množstva zásadných pripomienok pozastavený.  To spôsobí, že množstvo potrebných opatrení nenadobudne účinnosť v najbližšom možnom čase a na zlyhanie ministerstva doplatia deti, žiaci, žiačky, rodičia a školy.
  • Je paradoxom, že aj samotná príprava Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti bola realizovaná za veľmi slabej participácie kľúčových aktérov neziskových organizácií, čo potvrdila svojim stanoviskom aj Komora neziskových organizácií, ktorá je súčasťou Rady vlády pre MNO. Minister vnútra, ktorý je predsedom Rady vlády nakoniec Koncepciu stiahol a požiadal splnomocnenca o vypracovanie nového materiálu do konca roku 2021.

Rezignácia na kultúru dialógu

Veľmi často sa stáva, že ak sa rokovanie či stretnutie uskutoční, deje sa len formálne, bez dostatočného časového predstihu, zaslania agendy a vyjasnenia cieľa stretnutia. Absentuje odborná facilitácia diskusie tam, kde je vyslovene žiaduca a žiadaná. Transparentnosť vedenia manažmentu zmeny je iba čiastočná, ak vôbec. Ak už sa štátne orgány rozhodnú iniciovať spoluprácu, často až pod tlakom dotknutých partnerov, ktorých sa problematika priamo týka. čo pôsobí  formálne, účelovo a nekompetentne. Absentuje záujem o skutočné partnerstvo pri tvorbe, implementácii,  monitorovaní a vyhodnocovaní zmien.

Rezignácia na odbornosť

Relevantné málopočetné snahy pri zapájaní verejnosti do procesov prípravy, realizácie a monitorovania zmien sú často poznačené nízkou odbornou pripravenosťou aktérov a bez definovania očakávaných výstupov. Pričasto sa zúčastňujeme stretnutí, kde sa expertíza z občianskej spoločnosti stretáva s nepochopením úradníčok a úradníkov, ktorých musia presviedčať odvolávaním sa na odbornú literatúru, medzinárodné dokumenty a nástroje.

Rezignácia na transparentnosť výberov

Vnímame,  že mnohé personálne obsadenia v rezortoch a ich organizáciách nie sú v súlade s víziou vlády SR zabezpečiť transparentné a odborné obsadzovanie verejných funkcií. Skôr naopak. V prípade, ak sa aj spolupráca medzi občianskymi organizáciami a príslušným ministerstvom či jeho organizáciami rozbehne, je často bez výsledku a neúspešná.

Rezignácia na komplexnosť a prepojenosť procesov

Mnohí ľudia z odbornej expertízy občianskeho sektora  pracujú v danej problematike širokospektrálne a s poznaním nadrezortných súvislostí a potrieb. Pri účasti na konzultáciách s verejným orgánom musia upozorňovať na tieto súvislosti a iniciovať potrebné prepojenie  štátnych inštitúcií ale aj rôznych sekcií a odborov, aby poznanie súvislostí tvorilo základ tvorby strategických dokumentov a nevznikali tak protichodné či duplicitné iniciatívy. Takéto dobre mienené vstupy „zvonka“ sú nielen neoceňované, ale často aj neakceptované.


PODPÍŠTE

Podporte svojím podpisom otvorený list vláde k zmene systému spolupráce občianskej spoločnosti a vlády.


List je apelom a žiadosťou o to, aby participatívny, transparentný a odborný prístup pri tvorbe verejných politík bol bazálnou súčasťou politickej kultúry na Slovensku a nevyužíval sa len ojedinele. Žiadame o stretnutie s predsedom vlády SR s presahom na verejné zakotvenie a deklarovanie požiadaviek smerom k ministerstvám, aby expertíza občianskeho sektora a občianska spoločnosť neboli pri tvorbe politík prehliadané alebo boli prizývané len formálne. Zároveň žiadame o stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre občiansku spoločnosť, aby sa požiadavky skutočnej participácie preniesli do novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na r. 2021-2030, do  legislatívneho procesu a aplikačnej praxe.

V Bratislave, 24. júna 2021

Iniciátori otvoreného listu:
Vladimír Crmoman, Slovenská komora učiteľov
Jana Lowinski, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Viktor Križo, Centrum inkluzívneho vzdelávania
Peter Dráľ, Nové školstvo
Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska
Zuzana Čačová, Nadácia otvorenej spoločnosti
Filip Vagač, bývalý splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť
Vladimír Dočkal, detský psychológ
Daniela Drobná
Dagmar Horná

Kontakt:  
Jana Lowinski: [email protected]
Viktor Križo, [email protected]

Tento text vznikol vďaka podpore projektu číslo T5-2020-011 ‘Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu’ ktorý, je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

EN:

Open letter To the Government of Slovak republic for the establishment of functional participation and the involvement of civil society in the implementation of changes

We, active citizens, would like to express our concern for the ongoing situation of insufficient participation of citizens in the process of implementation of necessary changes.

The Slovak Republic, as well as the whole world, faces a challenging situation concerning the COVID-19 pandemic. Although we understand the difficulties that may come from the simultaneous adaptation of the new government (with all of their high standard promises of democracy, transparency, and participation in their programme document) is certainly not an easy task, it is still our concern that many political representatives resigned, or more accurately, have not even begun to practise the culture of professional and participative dialogues with implementing changes. For this reason, we cannot simply stand by and silently tolerate the high demand of the pandemic and must express our serious concerns. As initiators of this open letter, we perceive several areas of violation of the principles of transparent and participatory governance:

Resignation to participatory drafting of legislation

  • Example: The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic has sent four drafts amendments with several changes, however, these drafts were proposed by the Ministry without any involvement of the professional public, regional representatives of the teaching community, schools, founders, and relevant associations. Non-compliance with the Legislative Rules of the Government of the Slovak Republic (2020) resulting directly from Article 9 of Act No 400/2015 Coll. on the creation of legal regulations and on the Collection of Laws of the Slovak Republic, and amending certain laws, or from the Methodological Guideline of the Office of the Plenipotentiary for the Development of the Civil Society is unacceptable. As a result of this procedure (from the Ministry) were poorly prepared, contradictory, and practically unenforceable provisions, which led to the fact that the legislative process of amending the Education Act was suspended after receiving numerous critical remarks. Consequently, many of the necessary measures will not take effect as soon as possible which negatively affects children, pupils, parents, and schools.
  • It is a paradox that the preparation of the Concept of Civil Society Development itself was carried out with very low participation of key actors of non-profit organizations, which was confirmed by the opinion of the Chamber of Non-Profit Organizations, which is part of the Government Council for NGOs. The Minister of the Interior, who is the Prime Minister of the Government Council, finally withdrew the Concept and asked the Plenipotentiary to prepare new material by the end of 2021.

Resignation to a culture of dialogue

Often it happens that if there is a negotiation or meeting, it takes place only formally, without sufficient preparation time, receiving the agenda or clarifying the main goal of the meeting. There is no professional facilitation of discussion where it is explicitly required and desired. The transparency of the management of change is only partial, if at all. If the state authorities decide to initiate cooperation, it often happens only when pressured by the people concerned, who are directly affected by the issue, which seems formal, purposeful, and incompetent. There is an absence of any interest in a real partnership in creating, implementing, monitoring, and evaluating change.

Resignation to expertise

The few relevant efforts to involve the public in the processes of preparation, implementation, and monitoring of change are often marked by a low level of vocational preparedness of the actors and without being defined the expected outcomes. It is a common situation during meetings where the civil society expertise encounters misunderstandings from civil servants, whom they must persuade by referring to professional literature, international documents, etc.

Resignation to the transparency of selection

We perceive that employment within government organizations is not always agreeable with the vision of the Government of the Slovak Republic to ensure transparent and professional staffing of public functions. Quite the opposite. If cooperation between civil society organizations and the relevant ministry or its organizations does occur, it is often unsuccessful and without any results.

Resignation to the complexity and interconnectedness of processes

Many people from the professional expertise of the civil sector work on a given issue in a broad spectrum and with knowledge of supra-departmental contexts and needs. When consulting with a public authority, they must draw attention to these connections and initiate the necessary interconnection of state institutions as well as various sections and departments, to establish the basis for creating strategic documents based on knowledge of the context forms and to eliminate conflicting or duplicate initiatives. Such well-meaning inputs from the outside are not only unappreciated but often unaccepted.

The letter is an appeal and a request for a participatory, transparent, and professional approach to the creation of public policies as a basic part of the political culture in Slovakia which is not to be used only sporadically. We request a meeting with the Prime Minister of the Slovak Republic with a focus on public anchoring and declaring requirements towards ministries so that the expertise of the civil sector and civil society are not overlooked or invited to policy-making purely on a formal basis. At the same time, we request a meeting with the Plenipotentiary for the Development of the Civil Society, so that the requirements of true participation can be transferred to the Preparation process of the Strategy of Civil Society Development in Slovakia for 2021-2030, into the legislative process and application practice.

Bratislava, 24/06/2021

Initiators of this letter:
Vladimír Crmoman, The Slovak Chamber of Teachers (Slovenská komora učiteľov)
Jana Lowinski, Platform of Families with Children with Disabilities
Viktor Križo, The Center for Inclusive Education (Centrum inkluzívneho vzdelávania)
Peter Dráľ, Nové školstvo
Ondrej Gallo, Children of Slovakia Foundation (Nadácia pre deti Slovenska)
Zuzana Čačová, Open Society Foundation (Nadácia otvorenej spoločnosti)
Filip Vagač, exofficer of the Plenipotentiary for the Development of the Civil Society
Vladimír Dočkal, child psychologist
Daniela Drobná
Dagmar Horná

Contact:             
Jana Lowinski: [email protected]
Viktor Križo, [email protected]

Menu