Report z Komisie PO 4

  1. Domov
  2. Advokačná činnosť
  3. Report z Komisie PO 4
Advokačná činnosť

September – december 2023

Na jeseň prebehli ďalšie štyri zasadnutia komisie z dôvodu naliehavosti a veľkého počtu národných projektov, ktoré potrebovali byť schválené. Išlo prevažne o pokračovanie doterajších projektov a udržanie tisícov personálnych pozícii v týchto projektoch.

Počas jesenného kola projektov už bolo oveľa viac cítiť prepojenosť a koordináciu zástupcov občianskej spoločnosti pod vedením Úradu splnomocnenca. Vďaka pripomienkam občianskeho sektora boli viaceré projekty schválené až po dopracovaní, prípadne schválené s pripomienkou na zapracovanie. Medzi zasadnutiami prebehli viaceré okrúhle stoly, ale aj niektoré mimoriadne stretnutia k dopracovávaniu pripomienok predkladaných zámerov.

Aktualizovali sme existujúcu databázu organizácií MVO sektora (v gescii USV ROS)  a upravili ju do viacúrovňovej databázy občianskych organizácií v téme vzdelávania a sociálnych vecí pre vytváranie sieťovania, odborného pripomienkovania a zapájania občianskej spoločnosti do národných projektov a ich monitorovania.

Najvýznamnejším výstupom Komisie z iniciatívy občianskej spoločnosti bolo vytvorenie pracovnej skupiny pre oblasť pomoci pre deti a rodiny v núdzi.

3. zasadnutie Komisie – 7. septembra 2023

Celodenné zasadnutie s najväčším počtom zámerov NP prebiehalo veľmi živo a k viacerým zámerom prebiehala konštruktívna a rozsiahla diskusia spojená aj s neschválením a odložením jedného z projektov.

Viaceré projekty s dôležitým a dobrým obsahom (podpora a vznik rodinných poradní, koordinácia a sieťovanie témy násilia na deťoch) predkladané rezortom MPSVaR SR napriek rozsiahlym pripomienkam neboli dostatočne prepracované, chýbala im analytická časť, merateľnosť, prepojenosť na iné NP, nadrezortnosť. Mnohé projekty tak pôsobili skôr ako udržateľné pokračovanie doterajších projektov z predošlého programového obdobia. Toto zasadnutie bolo kľúčovým zlomom diskusií o kvalite projektov.

Úrad splnomocnenca predložil a obhájil projekt zameraný na advokáciu a prácu platforiem občianskeho sektora. Ide o mimoriadne významný pokrok smerom k podpore občianskeho sektora pri advokačnej práci dokonca so zreteľom na spoluprácu so štátnymi inštitúciami. Rezort školstva, po jarných pripomienkach, predložil prepracovaný komplexný projekt digitálnej transformácie a podpory na školách v spolupráci univerzít a Nivamu.

Taktiež bol predložený dobre spracovaný projekt Podpory manažérskej kvality v odbornom vzdelávaní zo strany ŠIOV. Ostatné projekty ako Spoločne hľadáme prácu, Podpora vzdelávania a profesionalizácie odborných kapacít v pracovnom živote, Bezplatné dlhové poradne, Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom či Inštitút sociálnej ekonomiky nadväzovali na doterajšie národné projekty.

V období medzi zasadnutiami prebehlo rokovanie k projektom Koordinátorov ochrany detí pred násilím NP Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti a NP SPODaSK Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately facilitovaná Úradom splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Diskutovalo sa o zapracovaní pripomienok, skvalitnení projektových zámerov a ich lepšej synergii s ostatnými projektami.

Krátko pred 4. zasadnutím prebehlo aj stretnutie všetkých zástupcov občianskej spoločnosti cieľov 1-5 so zástupcami EK organizované ÚSV ROS v snahe identifikovať témy spoluprác, silných a slabých stránok jednotlivých komisií a výzvam, ktoré potrebujeme spoločne riešiť.

4. zasadnutie Komisie – 26. septembra 2023

Pokračovanie septembrového schvaľovania tentoraz 7 národných projektov sa nieslo  v duchu lepšieho zapracovania pripomienok zo strany predkladateľov a s tým spojené schválenie NP zameraných na deti v riziku – Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti a Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Komisia zároveň diskutovala a schválila celý rad ďalších projektov, ku ktorým tiež prebiehala dôsledná diskusia predovšetkým zo strany občianskeho sektora. Ide o projekty Inovácii v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením, Potravinová a materiálna pomoc, Zručnosti pre trh práce a dva regionálne projekty rezortu školstva Modernizácia a zlepšenie stredoškolského vzdelávania v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Na tomto zasadnutí bol schválený s pripomienkou NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením. K NP prebiehala ďalšia vlna pripomienkovania a zapracovania podmienok doplnenia. K projektu bolo zvolané stretnutie, nakoľko zapracovanie nebolo dostatočné a bolo v rozpore so schválenou podmienkou.

Pracovná skupina pre oblasť pomoci pre deti a rodiny v núdzi – v októbri medzi zasadnutiami vznikla dlho očakávaná nadrezortna pracovná skupina k deťom a rodinám v ohrození.

PS zriadilo MPSVR SR pod Komisiou  pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ (ďalej len „Komisia“) podľa článku 2, bodu 7 štatútu Komisie. MPSVR SR zrealizovalo výzvu pre členov komisie na nomináciu členov PS pre oblasť pomoci pre deti a rodiny v núdzi.

Do výzvy sa zapojilo 9 záujemcov z členov komisie (2 za MNO, 1 za socioekonomických partnerov, ostatní za zastúpenie ministerstiev). Dňa 25. 10. 2023 sa konalo prvé zasadnutie členov PS k technicko-prevádzkovému fungovaniu, zameraniu PS a identifikovaniu synergických účinkov vybraných NP a príprave celodenného workshopu pre OG zaradených NP. Cieľom PS je efektívna implementácia skupiny tematicky príbuzných projektov v prospech cieľovej skupiny.

Prepojenie tematicky príbuzných NP, identifikácia synergických účinkov vybraných národných projektov a sieťovanie. Nastavenie monitoringu implementácie národných projektov, navrhovanie ich zmien a riešení špecifických problémov v oblasti detí a rodín v núdzi s medzirezortnou pôsobnosťou. Definovanie nástrojov na účinnú spoluprácu medzi vybranými národnými projektami, návrhov opatrení a odporúčaní pre vybrané národné projekty v nadväznosti na závery vyplývajúce zo zasadnutí pracovnej skupiny.

Taktiež medzičasom prebehol okrúhly stôl k DOV pre poradenské zariadenia v rezorte školstva, kde prebehla diskusia k nastaveniu priamej podpory a skvalitneniu všetkých poradenských zariadení a to v oblasti materiálnej i personálnej pri implementácii obsahových štandardoch kvality poradenského systému.

5. zasadnutie Komisie – 9. novembra 2023

Novembrové zasadnutie bolo už s menším počtom zámerov a ich lepšej príprave zo strany predkladateľov, k viacerým prebehli okrúhle stoly a diskusie a pripomienky v online priestore. Predložené a schválené boli projekty anonymizovaných liniek pomoci, pokračovanie podpory opatrovateľskej služby, program Baby friendly hospital a vzdelávanie v oblasti dojčenia zo strany MZ SR a stabilizácia personálu v paliatívnej starostlivosti. Kritizovaný bol projekt Sme si rovní, pre podporu iba jedného poskytovateľa (paraolympijského výboru) napriek skutočnosti, že v rámci Slovenska sa podpore pracovného začlenenia osôb so zdravotným znevýhodnením venuje viacero organizácií MVO sektora. Na zasadnutí bola predstavená aj sľúbená road map národných projektov, ktorá bude interaktívnym spôsobom zobrazovať,  aké národné projekty sa v jednotlivých témach PO 4 pripravujú,  a ktoré už boli schválené, ako aj oblasť podpory, aby bolo možné lepšie prepájať a monitorovať napĺňanie cieľov PO 4.

Krátko po zasadnutí Komisie sa podarilo 14.11.2023 zrealizovať historický prvé nadrezortné stretnutie k školskej legislatíve pre zdravotníkov, ktoré sme organizovali z pozície sieťovania a podpory detí v riziku v spolupráci s CPP Bratislava III a s ministerstvom zdravotníctva, odborom nadrezortnej koordinácie. Na online webinár sa prihlásilo 170 ľudí, zúčastnilo sa nakoniec asi stovka klinických psychológov, terapeutov a psychiatrov z celého SR a časť ľudí si to pozrela v zverejnenom zázname. Ide o veľmi dôležitý krok spolupráce rezortov, porozumení fungovania systému podpory v školstve. Výstupy seminára boli prezentované v decembri aj na Rade vlády pre duševné zdravie s cieľom reagovať na uvedené zistenia a nedostatky.

V závere novembra (29.11.2023) sa konal plánovaný celodenný workshop pre odborných garantov relevantných projektov a členov PS pre oblasť pomoci pre deti a rodiny v núdzi. Išlo o prvé celodenné stretnutie  všetkých národných projektov k téme detí a rodín v ohrození, kde sa jednotlivé zámery predstavili, etablovali sa medzi sebou v témach vzájomnej koordinácie, nadrezortnosti, sieťovaní a monitorovaní. Workshop bol zameraný na nastavenie spolupráce, koordináciu a monitoring aktivít NP smerovaných na oblasť detí a rodín v núdzi, sieťovanie a nastavenie prioritných tém danej oblasti. V definovaných prioritných témach budeme organizovať nadväzné aktivity formou tematických workshopov. Príjemná atmosféra sieťovania otvorila nový horizont spoluprác a tém, ktoré budú predmetom ďalších stretnutí so zameraním na vytváranie synergií.

Krátko pred zasadnutím poslednej komisie v roku 2023 prebehlo aj monitorovacie celodenné stretnutie členov občianskej spoločnosti s ÚSV ROS, kde sa vyhodnocoval štart nového programového obdobia, procesy a fungovanie v komisiách, implementácia a monitorovanie eurofondov, uplatňovanie princípov partnerstva a vízia ďalšej budúcnosti.

6. zasadnutie Komisie – 14. decembra 2023

Posledné predvianočné online zasadnutie Komisie sa orientovalo na schválenie dvoch zámerov Ľudia a hrady a Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov, ktoré každý iným spôsobom prispieva k dôležitým témam a ich rozvoju v rámci rezortov vnútra a kultúry.

Vznik a pôsobenie Komisie PO 4 v roku 2023 možno hodnotiť opatrne pozitívne, avšak spolupráca a koordinácia zástupcov občianskej spoločnosti s ÚSV ROS a sekciami štrukturálnych fondov vrátane zastúpenia EK vnímame  viac ako pozitívne.

Viaceré predkladané zámery národných  projektov, ktoré boli primárne pokračovaním NP realizovaných v predchádzajúcom programovom období  boli pripravené v nedostatočnej kvalite. Často neobsahovali potrebné údaje o dosiahnutých výsledkoch z uplynulého obdobia, plánovaný rozvoj projektu v ďalšom období, a jasne zadefinovaný a kvantifikovaný očakávaný dopad napriek významnej výške alokovaných fin. prostriedkov na ich realizáciu.  

Viaceré  zámery NP boli zo strany zástupcov občianskej spoločnosti vnímané iba ako  personálne pokračovanie a udržiavanie predošlých NP. Vďaka proaktivite a pripomienkam  členov občianskej spoločnosti prišlo k viacerým  pozitívnym zmenám  v projektoch. S cieľom zvýšiť kvalitu projektov sa uskutočnilo viacero kôl pripomienkovania, okrúhlych stolov i pracovných rokovaní,  ba i posunutí schvaľovania projektov, ktoré neboli dostatočne kvalitne spracované. Podarilo sa aktívne rozbehnúť a nastaviť monitoring NP v téme detí a rodín v riziku, ktorá je mimoriadne aktuálna a dôležitá pre podporu duševného zdravia, prevencie a predchádzaní rizík. Je to historický míľnik pre Slovensko.

Pozitívny posun oproti predošlému programovému obdobiu urobili projekty z rezortu školstva, ktoré boli pripravené zodpovednejšie a kvalitnejšie. Vývoj komisie aj po voľbách zatiaľ ostáva nezmenený, ale isté riziká a opatrnosť je rozhodne na mieste. Najväčšie výzvy roku 2024 je dobre nastavenie road mapy ďalších národných projektov, začiatok ich aktívneho monitorovania zo strany Komisie, príprava aspoň 2-3 celodenných workshopov pre NP v téme detí a rodín v riziku, ale aj kvalitné nastavenie a prepojenie DOV s NP.

Zápisnice, zoznam členov a priebeh rokovaní Komisie je možné sledovať priamo na webstránke Komisie pre cieľ PO 4.

Vypracoval: Viktor Križo

15. decembra 2023

Viktor Križo zastupuje Inklukoalíciu od mája 2023 v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ. Ide o Komisiu nového eurofondového obdobia 2021-27 programu Slovensko, ktorá schvaľuje Zámery národných projektov a monitoruje ich kvalitu a implementáciu. Spolu s ďalšími 5 členmi zastupuje v tejto asi 30-člennej komisii občiansky sektor pod hlavičkou Úradu splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Všetky informácie o komisii, členoch a zápisniciach sa nachádzajú priamo na webových stránkach Eurofondoch. Úlohou zástupcu za Koalíciu je zastupovať záujmy kvalitného inkluzívneho vzdelávania, nadrezortný princíp, multidisciplinaritu, efektivitu, spoluprácu s neziskovým sektorom a jeho zapojenie, transparetnosť a demokratické hodnoty.

Menu