Report z Komisie PO 4

  1. Domov
  2. Advokačná činnosť
  3. Report z Komisie PO 4
Advokačná činnosť

Viktor Križo zastupuje Inklukoalíciu od mája 2023 v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ. Ide o Komisiu nového eurofondového obdobia 2021-27 programu Slovensko, ktorá schvaľuje Zámery národných projektov a monitoruje ich kvalitu a implementáciu. Spolu s ďalšími 5 členmi zastupuje v tejto asi 30-člennej komisii občiansky sektor pod hlavičkou Úradu splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Všetky informácie o komisii, členoch a zápisniciach sa nachádzajú priamo na webových stránkach Eurofondoch. Úlohou zástupcu za Koalíciu je zastupovať záujmy kvalitného inkluzívneho vzdelávania, nadrezortný princíp, multidisciplinaritu, efektivitu, spoluprácu s neziskovým sektorom a jeho zapojenie, transparetnosť a demokratické hodnoty.

Vyberáme niekoľko správ z uvedenej komisie:

  1. Na prvom zasadnutí 10.mája 2023 sa schválil jeden z kľúčových a najväčších projektov POP 3 Podpora pomáhajúcich profesií 3, kde už sú výsledky zverejnené a kde sa od septembra dostanú do škôl nielen všetci doterajší odborní zamestnanci a asistenti, ale aj o 1000 viac. Je to stále málo, ale na prvý cieľ našej Inklukoalície spred 5 rokov, je to dnes veľký zázrak. Schválenie poslednej novely šk. zákona z 31.5.2023 o podporných opatreniach a zavedenie osobného asistenta v školách (s veľkou vďakou smerom k Platforme rodín detí so ZZ), to všetko smeruje k lepšiemu svetu. Projekt POP 3 je viac debyrokratizovaný, už nejde o refundáciu ale o príspevok na jednotkový náklad vrátane paušálu, ktorý škola vie využiť na prípadné ďalšie dofinancovanie pozície a materiálu. Projekt aj vďaka nášmu tlaku bol spustený expresne rýchlo a efektívne tak, aby školy mali z toho skutočne čo najväčší benefit. Rozšírila sa projektová podpora aj na liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov a logopédov. Veľmi dobré správy.
  2. Na druhom zasadnutí 27. júna 2023 sa zase schválil národný projekt Duševné zdravie (VUDPaP) s množstvom pripomienok a širokej participatívnej prípravy. Do NP Duševné zdravie sa podarilo aj vďaka nášmu tlaku dostať zvýšenie vyškolených supervízorov (máme ich v školstve veľmi málo a stále nie je dostatočne supervízia cenená), vyškolia sa pracovníci CPP v tom, ako podporovať triednych učiteľov v skupinových zručnostiach a dynamike pri práce s triedou, urobí sa základný diskurz krízovej intervencie pre riaditeľov škôl. Podarilo sa aj viac zapojiť do projektu aj LVS, DC, RC, CDR, ktoré roky sú vynechávané. Pre reformu poradenského systému, podpory štandardov a podporné opatrenia tento projekt bude zahŕňať len menšiu časť potrebnej podpory do škôl a školských zariadení.
  3. Viacerí členovia za občiansky sektor intenzívne tlačíme na to, aby sme poznali road map toho, čo sa ide 5 rokov z EÚ fondov podporovať, aké témy, oblasti a v akom poradí a kedy a s akými približne aktivitami. Keď nevidíme totiž celú mapu, tak podpora jednej malej oblasti nič nezmení. Uvidíme, dostali sme prísľub, že sa to doplní. 
  4. V rezorte sociálnych vecí, ktoré tiež patria spolu so zdravotníctvom po novom pod spoločnú komisiu (čo je dobrá správa že sme 3 rezorty v jednej komisii spolu), sa pripravilo veľa projektov, najmä tak ako POP 3 zatiaľ predlžovanie pozícii predošlých projektov. Na spoločný tlak nás zástupcov občianskeho sektora bolo nám prisľúbené vytvorenie podskupiny, ktorá bude nadrezortne dohliadať na kvalitu podpory detí v riziku (v školstve, zdravotníctve a soc. vecí) z hľadiska miliardy na tieto projekty, aby sa dopĺňali a viedli naozaj k pomoci a nie iba k odškrtávaniu indikátorov. 
  5. K septembru sa ide predložiť na komisiu ďalších viac ako 20 projektov za milióny eur, čo je náročné na kontrolu kvality a participácie. Účasť nás ako občianskej spoločnosti je o to dôležitejší, lebo sme tam silný aj kritický hlas.

Ďakujeme úradu splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť za profesionalitu, za supervíziu, mentoring a sieťovanie nás v Komisii. Náš hlas je tak jednotnejší, prepojený a nie je tak osamotený ako v minulosti.

Menu