Štart nového školského roku je opäť v znamení obáv a neistoty – tlačová správa

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Štart nového školského roku je opäť v znamení obáv a neistoty – tlačová správa
Mediálne výstupy

(Bratislava
2. septembra) –
Koalícia za spoločné vzdelávanie
prináša prehľad pripravenosti škôl na poskytovanie kvalitného vzdelávania
dostupného pre všetky deti. Na alarmujúcu situáciu podpory vzdelávania detí na
Slovensku upozornila Európsku komisiu už na jar 2019. Teraz poukazuje na štart
školského roku 2019/20 bez
prípravy, materiálnotechnickej podpory, personálnych a
odborných kapacít a bez
systémových riešení.

Koalícia za spoločné vzdelávanie, ktorá
spája pedagogických a odborných zamestnancov,
rodičov, akademikov, analytikov a neziskové organizácie opäť upozorňuje na najdôležitejšie zlyhania podpory vzdelávania.
Prvým sú asistenti učiteľa, ktorých Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
pridelilo až po viacerých tlakoch počas leta
v počte 3108,3 (údaj k 1. 9. 2019).
Napriek navýšeniu, oproti minulému
roku
, je to stále
len 49,4 % zo školami požadovaného počtu.
Polovica
detí, ktoré asistenta potrebujú tak opäť nedostane
v tomto školskom roku potrebnú podporu a pomoc. Závažnosť tejto
situácie je v dvoch rovinách. Prvou je transparentnosť a kritériá rozdeľovania. Ako
uvádza Rudolf Salčák, rodič a špeciálny pedagóg, člen Platformy rodín detí so
zdravotným znevýhodnením, „Ministerstvo
školstva sa oháňa transparentnosťou, ale nie je ochotné
zverejniť  kritéria prideľovania asistentov
, čo predstavuje vážnu diskrimináciu detí
a rodín, pretože na úrovni ministerstva ani okresného úradu nie je možné určiť,
ktoré dieťa/trieda potrebuje asistenta viac. Ide o závažné dlhoročné
porušovanie ústavnej rovnosti prístupu k
u vzdelaniu a medzinárodných dohôd.“ Tou druhou je nárokovateľnosť služieb a s tým spojená istota
pre rodiny a školy. Desiatky rodičov, riaditeľov
a učiteľov sledujú každoročne stránku
ministerstva, aby vedeli v akej
forme podpory sa ich dieťa nasledujúci školský rok ocitne, resp. či môžu nastúpiť do triedy a neostanú na „nútenom homeschoolingu
.  „Jeden z rodičov automaticky
prichádza o zamestnanie a rodina o polovicu
príjmu do rodinného rozpočtu. Chýbajúci asistenti majú vplyv aj
na atmosféru v triede. 
Kvôli neochote Ministerstva školstva zverejniť podmienky prideľovania
asistentov sú v strese učitelia, riaditelia a najmä rodičia,“
pokračuje Salčák.

Druhým zlyhaním sú odborné tímy. Počet odborných zamestnancov
z kvartálnych výkazov CVTI
(2019) ukazuje, že k 30. júnu 2019 máme vo všetkých školách 1172,8
odborných zamestnancov
(školských psychológov, logopédov, špeciálnych,
liečebných alebo sociálnych pedagógov). Potreby škôl podľa koeficientov
MŠVVaŠ SR v
Modeli objektivizácie
(2016) však vyžadujú aspoň 4017 takýchto odborných zamestnancov.

Navyše 40% z nich je v súčasnosti platených z EÚ fondov. Dnes teda zabezpečujeme
podporu iba pre štvrtinu žiakov a škôl. „V  školách je 40.268
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 29.653 detí so SZP a
počet integrovaných detí stále stúpa. Opatrenia vlády Slovenskej republiky sú
mimoriadne nedostatočné. K tejto skupine detí sa pridávajú tisíce detí
v riziku závažných celospoločenských sociálno-patologických  javov (kyberšikana, drogy, extrémizmus,
sebapoškodzovanie, zlá klíma v školách, rozvody, kariérna neúspešnosť),“
približuje
Viktor Križo, učiteľ, špeciálny pedágog, psychológ a koordinátor Koalície
za spoločné vzdelávanie. Napriek tomu má dnes prístup k podporným službám
školského psychológa na základných a stredných školách asi 15 % škôl.
V materských školách je to iba 0,3 %.
Tieto čísla sú alarmujúce a
ani nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch dnes nijakým
spôsobom nerieši závažné problémy na školách.
Nie
je tu žiadna ambícia zabezpečiť profesionálne služby, supervíziu, expertízu
a celoživotné vzdelávanie pre odborné tímy na školách,

uzatvára Križo.

Tretím a rovnako závažným zlyhaním sú atmosféra a klíma
v školách. Podľa výskumov Ministerstva školstva (CVTI, 2018) stúpajú
v školách prejavy extrémizmu. A hoci dochádza k zníženiu percenta
požívateľov alkoholu (CVTI, 2019[1], už „len“ 52 % žiakov ZŠ
a SŠ uvádza požívanie alkoholu), evidujú zvýšenie konzumácie drog či
nevhodné využívanie voľného času, čo opäť vplýva na klímu v triede a škole.
Negatívne pocity žiakov

nevyplývajú ani tak
z neúspešnosti, ako z problémov vo vytváraní vzťahov s dospelými alebo
rovesníkmi. To opäť poukazuje na nevyhnutnú potrebu doplnenia odborných
zamestnancov v takej miere, aby mohli podporiť nielen deti, ale aj
učiteľov a rodičov. Práve títo zamestnanci prispievajú k prevencii,
ako aj k posilneniu zdravej kultúry školy a ku kvalite výchovy
a vzdelávania,“
hodnotí detský psychológ Vladimír
Dočkal.

Štátna
školská
inšpektorka spolu s verejnou ochrankyňou práv a ďalšími odborníkmi
uviedli v nedávanom spoločnom vyhlásení
(2018), že je slabý až žiadny nárast podporných opatrení a záväzkov
z Programového vyhlásenia vlády (2016) v oblasti inkluzívneho
vzdelávania. Žiadajú systémové zmeny. Minuloročná smernica MŠ SR o šikanovaní
(2018) tak vyznieva v tomto kontexte problémov, ako nepoužiteľná. Reálne kroky
na pomoc školám v podobe podpory odborných personálnych kapacít sa totiž neudiali.
September 2019 je teda opäť
v znamení obáv a neistoty z nízkej úrovne a dostupnosti
kvalitného vzdelávania a podpory pre všetky deti.
Koalícia za spoločné vzdelávanie preto
pripravuje viaceré mediálne výstupy a verejné podujatia vrátane rozvoja činnosti Centra inkluzívneho vzdelávania. V stredu 18. 9.
2019 zasadnú jej členovia za okrúhly stôl k téme podporných služieb
v školách so zástupcami Komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín do
vzdelávania, práce a spoločnosti
. Na začiatku októbra ponúkne organizácia
To dá rozum štatistické výstupy komplexného výskumu vrátane inkluzívneho
vybavenia škôl. Ďalšie výstupy ponúknu Slovenská komora učiteľov, Platforma
rodín detí so zdravotným znevýhodnením i ďalší aktéri Koalície. Tieto by
mali byť výzvou pre nastávajúcu vládu a politické subjekty v náprave
dezolátneho stavu vzdelávania detí na Slovensku.

Koalícia za spoločné vzdelávanie (InkluKoalícia)

Poslaním Koalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov, rodiny,  odborníkov a organizácie, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku. InkluKoalícia spája  pedagogických a odborných zamestnancov, rodiny, odborníkov a organizácie – InkluCiTy, Platforma rodín detí so ZZ, Slovenská komora učiteľov, Nadácia pre deti Slovenska, PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Nadácia otvorenej spoločnosti, To dá rozum, Social Inclusion of Learners, Nové školstvo, Nadácia Pontis, eduRoma s podporou ďalších organizácií.


[1]
BIELIKOVÁ, M A KOL. 2019. Prežívanie voľného času v online priestore
a konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných
a stredných škôl. Bratislava: MŠVVaŠ SR. ISBN 978-80-89965-21-2.

Menu