Tlačová správa médiám, 27.11.2017

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Tlačová správa médiám, 27.11.2017
Mediálne výstupy

Viaceré stavovské organizácie, odborníci, učitelia, rodičia i občania zjednotení v neformálnej Koalícii za spoločné vzdelávanie vyjadrili otvoreným listom nespokojnosť s aktuálnymi štátnymi vzdelávacími programami pre detí so špeciálnymi edukačnými potrebami vo všetkých školách. Aktuálne je spustená verejná petícia k otvorenému listu s cieľom dosiahnuť čo najskôr adekvátnu odozvu a diskusiu kompetentných. Konkrétne požiadavky a návrhy na zmenu vzdelávacích programov je koalícia pripravená predostrieť na rokovaní Ministerstvu školstva.

Koalícia žiada v súlade s Ústavou a medzinárodnými dohodami, či koncepciou Učiace sa Slovensko ponechať jeden spoločný vzdelávací program pre všetky deti, ktorý by umožňoval špecifikovať podmienky vzdelávania detí s rôznorodými potrebami v školskom vzdelávacom programe. Výrazne treba navýšiť finančné prostriedky na podporné opatrenia (asistenti, odborní zamestnanci) pre všetky deti, prenechať školám a poradenským zariadeniam v úzkej spolupráci s rodičmi potrebnú slobodu a priestor na individualizovanú starostlivosť. Otvorený list bol okrem Ministerstva školstva adresovaný aj priamo riadeným organizáciám, ale aj Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. List v najbližších dňoch poputuje do medzinárodných organizácii ako je EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) pre transformáciu vzdelávacích systémov v Európe, taktiež eurokomisárovi pre vzdelávanie Tiborovi Navracsicsovi, organizácii Inclusion Europe i Európskej agentúre pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie.

Koalícia za spoločné vzdelávanie dnes poslala otvorený list k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Poslancov parlamentu žiada o zvrátenie stále horšej klímy a segregatívnej situácie v školách.

OPEN LETTER – ENGLISH

Menu