Tlačová správa: Petíciu za zmeny vo vzdelávacích programoch už podpísalo 1 360 signatárov

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Tlačová správa: Petíciu za zmeny vo vzdelávacích programoch už podpísalo 1 360 signatárov
Mediálne výstupy

 

Koalícia za spoločné vzdelávanie upozorňuje na negatívne dopady vzdelávacích programov, ktoré v rozpore s princípmi inkluzívneho vzdelávania kladú na školy nerealizovateľné požiadavky.

 

Súčasné nastavenie týchto programov smeruje k vyčleňovaniu detí z hlavného prúdu vzdelávania a k nerešpektovaniu ich jedinečnosti. Odkláňajú pozornosť učiteľov od uplatňovania inkluzívnych foriem práce s triedou. Inklúzia prináša do škôl toleranciu, porozumenie a ľudskosť, je prevenciou voči extrémizmu, závislostiam a ďalším problémom. Odporúčania na prehodnotenie vzdelávacích programov tlmočili zástupcovia InkluKoalície Štátnemu pedagogickému ústavu na spoločnom stretnutí dňa 20. 12. 2017 v Bratislave. Napriek vyargumentovaným dôvodom zo strany InkluKoalície a napriek deklarovanému spoločnému záujmu o rozvoj inkluzívneho vzdelávania, vo veci zmien vo vzdelávacích programoch k žiadnej zhode nedošlo. Štátny pedagogický ústav odporúčania zo strany InkluKoalície odmietol, čo povedie k tomu, že sa situácia bude len zhoršovať. Zástupcovia InkluKoalície sú rozhodnutí pokračovať v presadzovaní zmien.

 

K zavedeniu inkluzívneho vzdelávania, teda spoločného vzdelávania detí s rozmanitým potenciálom a potrebami, sa zaviazala Slovenská republika ako v medzinárodných dohovoroch, tak aj v národných dokumentoch. Podstatou inkluzívneho vzdelávania je vnímanie a reagovanie na rôznorodosť vzdelávacích potrieb každého dieťaťa. Potreby detí sa môžu významne odlišovať nielen v rámci populácie, ale aj v rámci jednej diagnózy. Vzdelávacie programy namiesto prispôsobenia výchovno-vzdelávacieho procesu deťom prispôsobujú tento proces vopred definovaným požiadavkám.

 

Existencia rôznych vzdelávacích programov pre rôzne skupiny detí vyplýva zo školského zákona. Zákon však neurčuje, ako majú tieto programy vyzerať. V súčasnej podobe porušujú podľa InkluKoalície právo dieťaťa na spoločné vzdelávanie. InkluKoalícia navrhuje zrušiť záväznosť vzdelávacích programov pre deti so špeciálnymi potrebami vzdelávané formou školskej integrácie a kompetencie prenechať školám a ich odborným tímom.

 

Koalícia za spoločné vzdelávanie je neformálne združenie učiteľov, rodičov, odborníkov a organizácií, ktoré sa snažia zlepšiť podmienky vzdelávania detí na Slovensku. Je spoluorganizátorom petície za zmeny vo vzdelávacích programoch pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú doteraz podpísalo približne 1 360 signatárov.

Aktuálne mediálne výstupy:

TERAZ SK

24 HOD

DOBRÉ NOVINY

RÁDIO AKTUÁL

ŠKOLSKÝ SERVIS

Menu