Začleníme späť do života naozaj všetky deti?

 1. Domov
 2. Mediálne výstupy
 3. Začleníme späť do života naozaj všetky deti?
Mediálne výstupy

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením zverejnila výsledky zberu dát o úrovni začleňovania detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti, z obdobia prelomu rokov 2019 a 2020. Potvrdili značné vylúčenie detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodinných príslušníkov zo spoločnosti. Ich zverejnením v súčasnej dobe organizácia sleduje jediné: zacieliť našu pozornosť na to, že súčasná „doba izolácie“ je spoločná pre všetky deti bez rozdielu, dôležité je však už teraz myslieť na to, kam nás táto spoločná skúsenosť posunie. Preto je na mieste pripomenúť si východiskovú situáciu rodín, v ktorých vyrastajú aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Zber dát bol zameraný na sledovanie miery začlenenia detí a mládeže do spoločných aktivít, pričom sledovaný výber miest aktivít kopíroval prirodzené prostredia bežných detí. Spätnú väzbu poskytlo 270 respondentov kde 217 z nich tvorili sledované vekové skupiny detí 0-6 a 6-18 rokov.

Dostupnosť inkluzívnych aktivít

Monika Fričová, koordinátorka podpory rodinám v Platforme rodín a spracovávateľka prieskumu hovorí: „Dôležitým faktorom, ktorí ovplyvnil výslednú mieru začlenenia detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením, bola nedostupnosť inkluzívnych aktivít, kde by sa mohli zapojiť. Priemerne až 51% respondentov nemali možnosť sa zapojiť do spoločných aktivít a/alebo sa nezapojili, pretože o nich nevedeli.

Jana Lowinski, riaditeľka Platformy rodín doplňuje: „Za výzvu pre ministerstvo školstva po návrate žiakov do škôl považujeme zníženie školských foriem vylučovania. Z výsledkov zberu je zrejmé, že až 48% detí so zdravotným znevýhodnením nemalo možnosť navštevovať školský klub a 43% detí nemalo možnosť navštevovať krúžky v škole. Ak nás môže súčasná izolácia všetkých detí bez rozdielu niečo naučiť, tak je to práve spoločná skúsenosť z izolácie samotnej. Otázkou zostáva: Ktorým deťom a ich rodičom sa po návrate do škôl skončí a komu zostane?“

Najvýraznejšia miera vylučovania detí so zdravotným znevýhodnením do 18 rokov z aktivít:
50% detí so zdravotným znevýhodnením nemá možnosť navštevovať športový klub 
48% detí so zdravotným znevýhodnením nemá možnosť navštevovať školský klub 
43% detí nemá možnosť navštevovať krúžky v škole

Čo pomôže začleneneniu detí a mládeže do 18 rokov do spoločnosti?

39% respondentov si myslí, že začleneniu pomôže, ak verejnosť bude informovaná o živote ľudí so zdravotným znevýhodnením.  

Autentické odpovede rodičov:

„Pomohlo by akceptovanie jeho postihnutia, v našom okolí ešte stále žijú ľudia, ktorí sa ako keby báli inak obdarených detí.“

„Myslím že by bolo potrebné, aby deti boli dostatočne informované (samozrejme s ohľadom na ich vek) o dieťati, ktoré je trošku iné, ale HLAVNE, aby tomu rozumeli a chápali RODIČIA „zdravých“ detí.“

30% respondentov uviedlo, že potrebujú viac inkluzívnych aktivít.

Autentické odpovede:

„Mať príležitosti stretávať svojich rovesníkov. Som žiakom špeciálnej školy, ktorá neorganizuje  žiadne inkluzívne orientované aktivity. V CVČ som nenašiel žiadnu aktivitu, ktorej by som sa mohol zúčastniť s ostatnými deťmi. Do školského klubu nechcem chodiť, bojím sa tam-nie je tam žiadna zábava, len tam deti čakajú na rodičov.“

Väčšie možnosti pre deti so znevýhodnením, deti do 3 rokov nemajú veľa možností na rozvoj okrem platených rehabilitácii a sedení.“

21% odpovedí potvrdzuje, že pre väčšie začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením je treba  hlavne dostupné a kvalitné inkluzívne vzdelávanie vrátane akceptácie potrieb dieťaťa v škole.

Autentická odpoveď:

„Najviac by pomohlo, keby naše dieťa v minulosti mohlo navštevovať bežnú škôlku, možno by sme našli odvahu dať ho na základnú školu v mieste nášho bydliska.“

Monika Fričová potvrdzuje potrebu inkluzívneho vzdelávania: „Podiel žiakov v špeciálnom vzdelávacom prúde je na Slovensku takmer štvornásobne vyšší ako je európsky priemer. S takmer 6 % žiakov základných škôl v špeciálnych triedach a špeciálnych školách je Slovensko v rámci Európy na prvom mieste v podiele detí, vzdelávaných oddelene. Len polovica detí a žiakov s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa vzdeláva spoločne s ostatnými deťmi v triedach bežných škôl, v materských školách dokonca len jedna štvrtina.“[1]

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vie, že vo svete nexistuje MY a ONI, ale len MY, a preto odporúča

10 spoločných príležitostí AKO NA TO: 

 1. PÝTAJTE SA, AK NÁS CHCETE SPOZNAŤ.
 2. AK MÁTE ZÁUJEM POMÔCŤ, SPÝTAJTE SA AKO.
 3. ĽÚTOSŤ NÁS UBÍJA, VÁŠ ZÁUJEM PODPORUJE.
 4. NECHAJTE PÝTAŤ SA AJ VAŠE DIEŤA, JE PRIRODZENE ZVEDAVÉ.
 5. ZAPÁJAJTE NÁS DO VAŠICH AKTIVÍT.
 6. POROVNÁVAŤ JE ĽUDSKÉ, POCHOPIŤ JEDINEČNOSŤ JE VIAC.
 7. INKLÚZIA JE CESTA K ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU PRE VŠETKÝCH.
 8. PODPORTE SNAHU ŽIŤ NORMÁLNY ŽIVOT A BÚRAJTE S NAMI FYZICKÉ I MENTÁLNE BARIÉRY.
 9. SME TAKÍ AKO VY, TIEŽ JEDINEČNÍ.
 10. NECHAJME VŠETKY DETI VZDELÁVAŤ SA, ŠPORTOVAŤ A TRÁVIŤ VOĽNÝ ČAS SPOLOČNE.

[1] https://analyza.todarozum.sk/docs/320406001mj1a/

Impressum: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vďaka projektu „Spájanie je cesta aj cieľ“[2] podporuje zmeny, ktoré dosiahnu efektívnejšiu formu systému podpory osôb so zdravotným znevýhodnením a ich rodín tak, aby viedli od terajšej závislosti k nezávislému spôsobu života. Presadzuje uplatňovanie práva na dostupné a kvalitné vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, podporuje spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia. Poukazuje na nedostupnosť odbornej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením podľa ich špecifických potrieb. S autentickými životnými skúsenosťami sa Platforme rodín doteraz prostredníctvom poradenstva „Rodičia rodičom“ podelilo viac ako 2.000 rodín.

[2] Projekt „Spájanie je cesta a cieľ“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Menu